เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด แยกตามสำนักงาน
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ นม ครั้งล่าสุด
1   จังหวัดนครราชสีมา
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนรับหนังสือ (จังหวัด) 2565/06/15-14:45:02:4640
เลขที่ : - นม.0132/2
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ (ทั่วไป) 2565/08/11-18:18:43:9465
เลขที่ : - นม.0020.1/ว16973
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ (เวียน) 2565/08/11-18:40:55:9466
เลขที่ : - นม.0019/ว5816
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ ของหน่วยงาน 2564/08/06-09:25:37:3983
เลขที่ : - นม.1
2   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/06/23-14:22:08:4891
เลขที่ : - นม.0001/1
*         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/11/09-14:36:28:0744
เลขที่ : - พม.คพ.63.11.09
3   สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/08/11-15:42:26:9395
เลขที่ : - กห0482.61.39/733
*         สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/11-13:45:33:9240
เลขที่ : - นม52005/ปว.1302
*         กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/05/20-13:46:44:8146
เลขที่ : - -
*         สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/06/09-09:45:28:0762
เลขที่ : - นม.0017/ว3753
4   สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/01/26-14:12:55:2736
เลขที่ : - นม.0003/1
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/11-15:03:22:9368
เลขที่ : - นม.0017/5800.1
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/09/15-13:04:41:1351
เลขที่ : - นม.0003/1
*         สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/08/08-09:16:06:6109
เลขที่ : - กค 0318.20/1822
*         สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/10-09:57:01:7850
เลขที่ : - นม.0017/ว5691
*         สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/07/06-09:18:16:9:299
เลขที่ : - กค 0318.20/ว27
*         สำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/05/11-16:00:03:4094
เลขที่ : - -
5   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/11/25-10:38:38:2345
เลขที่ : - นม.0004/ว71(อ.ห้วยแถลง)
*         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/11-17:46:37:9453
เลขที่ : - กก 0201.04/ว837
*         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/07/23-16:15:09:9076:97
เลขที่ : - นม.0004/ว41
6   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/06/01-15:23:29:6061
เลขที่ : - นม.0005/2
*         สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/05/19-11:03:08:7010
เลขที่ : - ว3495/3496
*         นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/11/08-16:04:26:2159
เลขที่ : - -
7   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/16-09:08:50:3808
เลขที่ : - นม.0006/630
*         สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/12/04-09:33:59:1554
เลขที่ : - นม.0006/630
*         สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/07/04-13:52:06:8408
เลขที่ : - นม.0007/1
*         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/19-14:13:01:7150
เลขที่ : - นม.0008/1
*         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/12/15-21:22:13:4688
เลขที่ : - กษ 0603/ว40650
*         สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/06/06-16:13:23:8198
เลขที่ : - นม.0009/11944
*         สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/10-13:52:15:8159
เลขที่ : - นม.0017.5/ว5548
*         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/02-08:40:58:1856
เลขที่ : - นม.0032/ว5517
*         สำนักงานชลประทานที่ 8* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/13-10:29:25:9489
เลขที่ : - นม.0017/5800.1
*         สำนักงานชลประทานที่ 8* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/09/25-12:28:31:8:116
เลขที่ : - กษ0317/286
*         ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/07/19-08:53:48:4610
เลขที่ : - -
*         ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/05/26-12:40:18:1794
เลขที่ : - ว3495/3496
*         สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 4 นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/09/27-13:40:03:9127
เลขที่ : - กษ0317/286
*         สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/07/04-13:54:57:8417
เลขที่ : - -
*         สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/05/20-11:46:17:8026
เลขที่ : - สภจ.นม.0104/1
*         สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/10-07:39:37:7740
เลขที่ : - นม.0017/ว5691
8   แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
*         แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/22-10:23:32:6149
เลขที่ : - -
*         แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/08-16:43:24:6981
เลขที่ : - นม.0017/ว5691
*         สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/09-09:49:36:7257
เลขที่ : - นม.0017/ว5691
9   สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/05/06-10:12:01:0939
เลขที่ : - นม.0019/ว2990
*         สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/07/20-08:39:02:5453
เลขที่ : - นม.0013/2
*         กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน* ทะเบียนหนังสือ-รับ 2565/04/07-16:44:26:3694
เลขที่ : - นม.0004/ว41
10   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/08/19-09:31:32:9192
เลขที่ : - นม.0017.3/ว5217
*         สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/01/19-09:30:15:1021
เลขที่ : - -
*         สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/05-11:38:03:5330
เลขที่ : - ว5269
*         สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/04/21-14:59:28:1016
เลขที่ : - ว2118/2119
11   สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/06/28-14:24:47:1986
เลขที่ : - ว4672
12   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/10-11:03:51:8015
เลขที่ : - ว5526
13   สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/08/11-12:26:37:9203
เลขที่ : - -
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/07/06-09:51:05:9694
เลขที่ : - ว4672
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/08/11-09:18:07:8595
เลขที่ : - นม.0017/38
*         กลุ่มงานอำนวยการ* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/12/29-11:09:21:1207
เลขที่ : - -
*         กลุ่มงานอำนวยการ* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/07/12-11:21:40:2793
เลขที่ : - -
*         กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/01/26-15:12:20:5025
เลขที่ : - นม.0017/1
*         กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/11/30-09:50:56:4:137
เลขที่ : - นม.0017/1
*         กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/07/19-10:08:50:5371
เลขที่ : - -
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/08/04-09:14:38:3825
เลขที่ : - นม.0018/117
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/02/02-10:26:38:6054
เลขที่ : - มท0305.1/ว34269
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/07/12-09:08:19:2570
เลขที่ : - นม.0018/8
*         กลุ่มการปกครอง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/06/13-10:49:34:2289
เลขที่ : - นม.0018/1
*         กลุ่มความมั่นคง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/04/07-16:16:37:3600
เลขที่ : - นม.0018/2
*         กลุ่มการเงินและบัญชี* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/07/30-11:22:53:0593
เลขที่ : - นม.0018.3ว1
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/07/21-10:10:00:6:319
เลขที่ : - นม.0019/10
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/11-16:39:53:9425
เลขที่ : - นม(กปภจ) 0021/ว 5637
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/11/03-18:20:45:8137
เลขที่ : - นม.0019/180
*         กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/10/02-07:57:10:2526
เลขที่ : - นม0119/248
*         กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/02-15:56:57:4056
เลขที่ : - นม.0019/7577
*         กลุ่มงานวิชาการที่ดิน* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/02-14:25:18:0
เลขที่ : - นม.0020.4/
*         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/08/11-08:59:25:8579
เลขที่ : - นม.0021/3133
*         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/11-08:48:12:8524
เลขที่ : - -
*         ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/04-09:47:32:3965
เลขที่ : - -
*         ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/06/21-14:20:37:7787
เลขที่ : - มท 0603/ว 5194.1
*         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/06/17-10:34:12:5964
เลขที่ : - นม.0021/1
*         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/07/01-14:25:23:4660
เลขที่ : - นม.0021/593-2565
*         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/02/10-13:39:13:2325
เลขที่ : - นม.0021/ว1
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/06/21-10:48:49:3627
เลขที่ : - นม.0021/ว2776
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/06/27-11:01:50:0877
เลขที่ : - นม1818/45
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/10/06-09:39:23:6128
เลขที่ : - นม.0021/ว1364
*         สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/01-16:01:35:2399
เลขที่ : - นม.0022.01/5
*         สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/09-11:36:52:7395
เลขที่ : - นม.0017.5/16675
*         สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/07/14-13:23:50:4156
เลขที่ : - นม.0023/1
*         ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/09/22-10:08:05:5856
เลขที่ : - นม.0017.1/20684
*         ที่ว่าการอำเภอครบุรี * ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/23-11:54:27:8013
เลขที่ : - -
*         ที่ว่าการอำเภอครบุรี * ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/02/18-16:24:19:6701
เลขที่ : - นม.0017/96
*         ที่ว่าการอำเภอจักราช * ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/11-17:58:19:9457
เลขที่ : - นม.0017/5800.1
*         ที่ว่าการอำเภอโชคชัย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/03/17-16:03:30:2513
เลขที่ : - ว1892/1892.1
*         ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/23-15:27:08:8272
เลขที่ : - นม 09182
*         ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/08-16:20:48:6956
เลขที่ : - ว5526
*         ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/11/24-08:55:54:1669
เลขที่ : - นม.0020/26305
*         ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/08/12-10:29:36:9479
เลขที่ : - นม.1718/2051
*         ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/11-13:50:22:9245
เลขที่ : - ลต(นม)0003/ว48
*         ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/08/11-20:57:40:9475
เลขที่ : - นม.1718/ว1175
*         ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย * ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/04/25-16:06:11:2686
เลขที่ : - นม.0032/ว2624
*         สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/11/17-11:20:45:8011
เลขที่ : - -
14   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/05/30-15:46:18:3938
เลขที่ : - ว3732
*         สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/12/17-14:40:43:5043
เลขที่ : - นม.0026/2
*         สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/03/17-11:43:00:1970
เลขที่ : - นม.0003/ว8318
15   สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/06/08-11:29:12:9773
เลขที่ : - นม.0028/3
*         สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/02/25-13:49:41:7168
เลขที่ : - นม.0028/1
*         สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/08-14:13:50:6604
เลขที่ : - นม.0017/ว5691
*         สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/08/10-11:57:12:8062
เลขที่ : - -
*         สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/07/20-09:13:40:5562
เลขที่ : - นม.0017/5222.1
16   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/04-10:33:22:4082
เลขที่ : - นม.0017/5222.1
*         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/01/15-11:45:23:7071
เลขที่ : - นม.0017/ว8251
17   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
*         โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/07/25-11:46:24:8196
เลขที่ : - นม.0032.1/1
*         โรงพยาบาลพิมาย* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/04/20-17:49:14:0469
เลขที่ : - นม.0032.301/1
*         สาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/05/25-10:35:16:0223
เลขที่ : - นม.0133/9
*         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/04/19-14:38:28:8116
เลขที่ : - นม.0019/ว2688
*         สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/07/22-14:56:22:7613
เลขที่ : - ว5079
18   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (นครราชสีมา)
*         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/03/24-09:11:27:5816
เลขที่ : - -
*         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/11-09:16:15:8592
เลขที่ : - นม.0017/ว5691
19   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/05-15:13:09:5628
เลขที่ : - นม.0017/ว5604
*         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/05/03-10:59:24:3644
เลขที่ : - นม.0034/1
20   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
*         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/11-11:36:17:9171
เลขที่ : - -
21   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
*         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/09/22-11:37:44:6895
เลขที่ : - -
*         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/05/23-13:45:17:9066
เลขที่ : - ว3596
*         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 * ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/06/24-16:35:48:0351
เลขที่ : - -
*         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 * ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/09-08:33:18:7100
เลขที่ : - นม.0017/ว5691
*         โรงเรียนสุรนารีวิทยา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/09/27-14:30:41:9207
เลขที่ : - นม.0031/20606
*         วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/06/01-08:46:58:5294
เลขที่ : - บท64/16
*         วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/03/24-08:26:26:5740
เลขที่ : - บท64/ว5
*         วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/27-13:31:01:9112
เลขที่ : - -
22   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
*         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/11-14:21:43:9300
เลขที่ : - นม.0017/ว5801
23   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/09-09:30:31:7177
เลขที่ : - นม.0017/ว5691
*         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/10-09:00:58:7769
เลขที่ : - ว5526/5527