เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด แยกตามสำนักงาน
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ นม ครั้งล่าสุด
1   จังหวัดนครราชสีมา
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนรับหนังสือ (จังหวัด) 2565/06/15-14:45:02:4640
เลขที่ : - นม.0132/2
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ (ทั่วไป) 2566/01/27-16:36:57:5941
เลขที่ : - นม.0016/2219
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ (เวียน) 2566/01/27-16:27:27:5908
เลขที่ : - นม.0033.001/ว657
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ ของหน่วยงาน 2564/08/06-09:25:37:3983
เลขที่ : - นม.1
2   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/06/23-14:22:08:4891
เลขที่ : - นม.0001/1
*         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/10/18-09:44:11:8294
เลขที่ : - นร 0203.04/3483
3   สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/01/27-15:07:04:5721
เลขที่ : - กห 0482.61.39/73
*         สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/27-14:12:55:5660
เลขที่ : - นม0902/13
*         กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/05/20-13:46:44:8146
เลขที่ : - -
*         สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/06/09-09:45:28:0762
เลขที่ : - นม.0017/ว3753
4   สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/12/06-10:38:37:5248
เลขที่ : - นม.0003/5
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/27-14:37:28:5703
เลขที่ : - นม.0032/ว645
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/11/29-16:32:37:2545
เลขที่ : - นม.0003/2
*         สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/11/25-15:37:00:0724
เลขที่ : - กค 0318.20/60
*         สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/25-13:58:05:4346
เลขที่ : - นม.0010/1953
*         สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/11/15-08:34:06:4830
เลขที่ : - กค 0318.20/12
*         สำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/05/11-16:00:03:4094
เลขที่ : - -
5   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/11/25-10:38:38:2345
เลขที่ : - นม.0004/ว71(อ.ห้วยแถลง)
*         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/27-14:35:47:5700
เลขที่ : - นม 0032/ว645
*         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/07/23-16:15:09:9076:97
เลขที่ : - นม.0004/ว41
6   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/06/01-15:23:29:6061
เลขที่ : - นม.0005/2
*         สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/05/19-11:03:08:7010
เลขที่ : - ว3495/3496
*         นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/11/30-13:56:41:3038
เลขที่ : - พม.0603.07/1
*         นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/11/08-16:04:26:2159
เลขที่ : - -
*         นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/12/08-10:48:15:7165
เลขที่ : - -
7   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/16-09:08:50:3808
เลขที่ : - นม.0006/630
*         สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/12/04-09:33:59:1554
เลขที่ : - นม.0006/630
*         สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/09/16-16:35:58:0455
เลขที่ : - นม.0007/5
*         สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/07/04-13:52:06:8408
เลขที่ : - นม.0007/1
*         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/19-14:13:01:7150
เลขที่ : - นม.0008/1
*         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/12/15-21:22:13:4688
เลขที่ : - กษ 0603/ว40650
*         สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/06/06-16:13:23:8198
เลขที่ : - นม.0009/11944
*         สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/18-15:43:19:0458
เลขที่ : - นม.0032/ว436
*         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/12/08-08:48:38:6856
เลขที่ : - ว8684
*         สำนักงานชลประทานที่ 8* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/26-16:26:25:5307
เลขที่ : - นม.0021/ว572
*         สำนักงานชลประทานที่ 8* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/09/25-12:28:31:8:116
เลขที่ : - กษ0317/286
*         ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/07/19-08:53:48:4610
เลขที่ : - -
*         ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/10/11-09:30:00:5388
เลขที่ : - นม.0003/7275.2
*         สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 4 นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/09/27-13:40:03:9127
เลขที่ : - กษ0317/286
*         สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/07/04-13:54:57:8417
เลขที่ : - -
*         สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/05/20-11:46:17:8026
เลขที่ : - สภจ.นม.0104/1
*         สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/12/22-12:45:14:6024
เลขที่ : - นม.0003/ว9022
8   แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
*         แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/22-10:23:32:6149
เลขที่ : - -
*         แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/23-11:05:12:2466
เลขที่ : - นม.0017.1/1391
*         สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/20-10:26:50:1525
เลขที่ : - นม.0021/ว483
9   สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/05/06-10:12:01:0939
เลขที่ : - นม.0019/ว2990
*         สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/07/20-08:39:02:5453
เลขที่ : - นม.0013/2
*         กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน* ทะเบียนหนังสือ-รับ 2565/04/07-16:44:26:3694
เลขที่ : - นม.0004/ว41
10   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/08/19-09:31:32:9192
เลขที่ : - นม.0017.3/ว5217
*         สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/01/19-09:30:15:1021
เลขที่ : - -
*         สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/11/04-10:22:18:9288
เลขที่ : - ว7764
*         สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/04/21-14:59:28:1016
เลขที่ : - ว2118/2119
11   สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/29-13:49:48:9412
เลขที่ : - นม.0017/ว5603
12   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/25-16:31:31:4494
เลขที่ : - นม.0017/ว514
13   สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/01/27-13:38:50:5618
เลขที่ : - นม.0017.5/61
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/07/06-09:51:05:9694
เลขที่ : - ว4672
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2566/01/11-16:41:16:6843
เลขที่ : - นม.0017.5/4
*         กลุ่มงานอำนวยการ* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/12/26-10:20:51:7616
เลขที่ : - นม.0017/5
*         กลุ่มงานอำนวยการ* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/07/12-11:21:40:2793
เลขที่ : - -
*         กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/01/26-15:12:20:5025
เลขที่ : - นม.0017/1
*         กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/11/30-09:50:56:4:137
เลขที่ : - นม.0017/1
*         กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/01/23-16:04:23:2060
เลขที่ : - นม.0017.1/1
*         กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/07/19-10:08:50:5371
เลขที่ : - -
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/01/26-10:58:14:4908
เลขที่ : - นม.0018/11
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/02/02-10:26:38:6054
เลขที่ : - มท0305.1/ว34269
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/12/19-16:18:13:3783
เลขที่ : - นม.0018/18
*         กลุ่มการปกครอง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/10/21-15:04:35:1498
เลขที่ : - นม.0018/2
*         กลุ่มความมั่นคง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/09/21-16:14:35:2721
เลขที่ : - นม.0018.2/4
*         กลุ่มการเงินและบัญชี* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/07/30-11:22:53:0593
เลขที่ : - นม.0018.3ว1
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/11/03-11:38:55:8647
เลขที่ : - นม.0019/17
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/27-16:11:41:5868
เลขที่ : - มท 0402.3/ว 379
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/11/03-18:20:45:8137
เลขที่ : - นม.0019/180
*         กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/10/02-07:57:10:2526
เลขที่ : - นม0119/248
*         กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/02-15:56:57:4056
เลขที่ : - นม.0019/7577
*         กลุ่มงานวิชาการที่ดิน* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/02-14:25:18:0
เลขที่ : - นม.0020.4/
*         ฝ่ายทะเบียน* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/10/06-15:19:11:3289
เลขที่ : - นม.0020.2/ว1
*         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/01/27-17:08:49:5960
เลขที่ : - นม.0021/318
*         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/27-15:57:19:5813
เลขที่ : - นม.0021/466-2566
*         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/12/28-16:54:39:9716
เลขที่ : - นม.0021/3
*         ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/04-09:47:32:3965
เลขที่ : - -
*         ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/06/21-14:20:37:7787
เลขที่ : - มท 0603/ว 5194.1
*         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/06/17-10:34:12:5964
เลขที่ : - นม.0021/1
*         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/07/01-14:25:23:4660
เลขที่ : - นม.0021/593-2565
*         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/02/10-13:39:13:2325
เลขที่ : - นม.0021/ว1
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/06/21-10:48:49:3627
เลขที่ : - นม.0021/ว2776
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/06/27-11:01:50:0877
เลขที่ : - นม1818/45
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/10/06-09:39:23:6128
เลขที่ : - นม.0021/ว1364
*         สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/01-16:01:35:2399
เลขที่ : - นม.0022.01/5
*         สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/26-15:33:42:5200
เลขที่ : - นม.0018.3/2040
*         สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/07/14-13:23:50:4156
เลขที่ : - นม.0023/1
*         ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/25-10:56:16:4155
เลขที่ : - นม.0017.1/1861
*         ที่ว่าการอำเภอครบุรี * ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/23-11:54:27:8013
เลขที่ : - -
*         ที่ว่าการอำเภอครบุรี * ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/02/18-16:24:19:6701
เลขที่ : - นม.0017/96
*         ที่ว่าการอำเภอจักราช * ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/18-13:58:34:0272
เลขที่ : - นม.0032/ว436
*         ที่ว่าการอำเภอโชคชัย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/03/17-16:03:30:2513
เลขที่ : - ว1892/1892.1
*         ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/23-15:27:08:8272
เลขที่ : - นม 09182
*         ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/26-15:44:25:5224
เลขที่ : - นม.0021/ว572
*         ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/11/24-08:55:54:1669
เลขที่ : - นม.0020/26305
*         ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/01/27-16:36:07:5938
เลขที่ : - นม.1718/260
*         ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/27-16:44:27:5948
เลขที่ : - นม0013/ว580
*         ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2566/01/27-09:58:32:5467
เลขที่ : - นม.1718/ว127
*         ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย * ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/04/25-16:06:11:2686
เลขที่ : - นม.0032/ว2624
*         สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/15-10:08:06:9780
เลขที่ : - นม.0017/ว5691
14   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/05/30-15:46:18:3938
เลขที่ : - ว3732
*         สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/12/17-14:40:43:5043
เลขที่ : - นม.0026/2
*         สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/03/17-11:43:00:1970
เลขที่ : - นม.0003/ว8318
15   สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/12/23-16:51:43:7261
เลขที่ : - นม.0028/10
*         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/09/27-14:30:10:5453
เลขที่ : - -
*         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/09/13-08:37:02:7781
เลขที่ : - นม.0028/1
*         สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/02/25-13:49:41:7168
เลขที่ : - นม.0028/1
*         สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/26-09:49:27:4762
เลขที่ : - นม.0017/ว514
*         สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/27-10:16:47:5487
เลขที่ : - นม.0032/ว516
*         สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/01/10-15:05:22:6021
เลขที่ : - -
*         สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/07/20-09:13:40:5562
เลขที่ : - นม.0017/5222.1
*         สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/11/25-13:52:05:0587
เลขที่ : - -
16   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/05-14:57:32:3202
เลขที่ : - ว14/16
*         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/12/20-16:31:02:4461:455
เลขที่ : - นม.0032/3096
17   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
*         โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/07/25-11:46:24:8196
เลขที่ : - นม.0032.1/1
*         โรงพยาบาลพิมาย* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/04/20-17:49:14:0469
เลขที่ : - นม.0032.301/1
*         สาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/10/17-10:23:31:7510
เลขที่ : - นม.0132/16
*         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/04/19-14:38:28:8116
เลขที่ : - นม.0019/ว2688
*         สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/27-10:45:18:5521
เลขที่ : - นม.0021/ว572
18   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/23-10:14:23:0
เลขที่ : - นม.0017/ว514
*         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/03/24-09:11:27:5816
เลขที่ : - -
*         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/11-08:21:05:6186
เลขที่ : - นม.0003/ว8806
19   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/05-15:13:09:5628
เลขที่ : - นม.0017/ว5604
*         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/05/03-10:59:24:3644
เลขที่ : - นม.0034/1
20   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
*         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/27-14:26:36:5676
เลขที่ : - นม.0032/ว644
*         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/27-16:32:23:5935
เลขที่ : - นม.0032/ว644
21   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
*         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/09/22-11:37:44:6895
เลขที่ : - -
*         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/27-13:42:28:5619
เลขที่ : - นม.0032/ว624
*         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 * ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/06/24-16:35:48:0351
เลขที่ : - -
*         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 * ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/11-15:56:30:6748
เลขที่ : - นม.0021/ว229
*         โรงเรียนสุรนารีวิทยา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/09/27-14:30:41:9207
เลขที่ : - นม.0031/20606
*         วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/01/05-08:02:04:2702
เลขที่ : - บท64/1
*         วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/03/24-08:26:26:5740
เลขที่ : - บท64/ว5
*         วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/27-13:31:01:9112
เลขที่ : - -
22   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
*         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/27-15:54:05:5803
เลขที่ : - นม.0017/ว647
23   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/23-11:11:41:2485
เลขที่ : - นม.0021/1347
*         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/03-11:41:28:1305
เลขที่ : - ว9182