เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด แยกตามสำนักงาน
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ นม ครั้งล่าสุด
1   จังหวัดนครราชสีมา
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ (ทั่วไป) 2564/10/27-20:44:45:6000
เลขที่ : - นม.0031/23929
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ (เวียน) 2564/10/27-17:24:56:5989
เลขที่ : - นม.0021/ว6955
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ ของหน่วยงาน 2564/08/06-09:25:37:3983
เลขที่ : - นม.1
2   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/06/23-14:22:08:4891
เลขที่ : - นม.0001/1
*         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/11/09-14:36:28:0744
เลขที่ : - พม.คพ.63.11.09
3   สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/10/27-16:56:07:5973
เลขที่ : - กห 0482.61.39/1038
*         สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/27-15:27:09:5894
เลขที่ : - กห0482.61.39/140
4   สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/01/26-14:12:55:2736
เลขที่ : - นม.0003/1
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/15-15:37:44:9960
เลขที่ : - กห 0482.61.39/967
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/09/15-13:04:41:1351
เลขที่ : - นม.0003/1
5   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/27-15:32:52:5899
เลขที่ : - นม 0014.3/ว6794
*         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/07/23-16:15:09:9076:97
เลขที่ : - นม.0004/ว41
6   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/01/17-10:42:10:7643
เลขที่ : - นม.1
*         สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/18-15:31:36:0
เลขที่ : - ตง0005/11785
7   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/16-09:08:50:3808
เลขที่ : - นม.0006/630
*         สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/12/04-09:33:59:1554
เลขที่ : - นม.0006/630
*         สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/09/17-09:33:06:2258
เลขที่ : - นม.0007/1
*         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/19-14:13:01:7150
เลขที่ : - นม.0008/1
*         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/12/15-21:22:13:4688
เลขที่ : - กษ 0603/ว40650
*         สำนักงานชลประทานที่ 8* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/21-11:44:18:2900
เลขที่ : - นม0017.3/ว6785
*         สำนักงานชลประทานที่ 8* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/09/25-12:28:31:8:116
เลขที่ : - กษ0317/286
*         ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/14-10:42:09:8627
เลขที่ : - กษ0317/286
*         สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 4 นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/09/27-13:40:03:9127
เลขที่ : - กษ0317/286
8   แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
*         แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/22-10:23:32:6149
เลขที่ : - -
9   สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/05/17-09:58:42:9521
เลขที่ : - นม.0013/2
10   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/08/19-09:31:32:9192
เลขที่ : - นม.0017.3/ว5217
11   สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/05/07-08:33:12:5581
เลขที่ : - นม.0017.2/ว851
12   สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/10/27-17:07:06:5979
เลขที่ : - นม.0017.3/934
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/09/06-09:07:43:6759
เลขที่ : - -
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/10/21-10:14:16:2707
เลขที่ : - นม.0017.3/100
*         กลุ่มงานอำนวยการ* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/05/21-10:40:34:1798
เลขที่ : - นม.0017.3/5
*         กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/07/19-10:08:50:5371
เลขที่ : - -
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/10/18-17:14:19:1172
เลขที่ : - นม.0018.1/209
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/02/02-10:26:38:6054
เลขที่ : - มท0305.1/ว34269
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/10/15-13:46:53:9714
เลขที่ : - นม.0018.2/41
*         กลุ่มการปกครอง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/01/22-13:03:24:1034
เลขที่ : - นม.0018.11
*         กลุ่มความมั่นคง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/10/06-14:49:18:4987
เลขที่ : - นม.0018/3
*         กลุ่มการเงินและบัญชี* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/07/30-11:22:53:0593
เลขที่ : - นม.0018.3ว1
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/11/09-08:45:24:0388
เลขที่ : - นม.0019/1102
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/27-16:08:51:5944
เลขที่ : - นม0017.3/ว6902
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/11/03-18:20:45:8137
เลขที่ : - นม.0019/180
*         กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/10/02-07:57:10:2526
เลขที่ : - นม0119/248
*         กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/02-15:56:57:4056
เลขที่ : - นม.0019/7577
*         กลุ่มงานวิชาการที่ดิน* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/02-14:25:18:0
เลขที่ : - นม.0020.4/
*         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/10/27-10:25:31:5545
เลขที่ : - นม.0021/4140
*         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/27-16:29:34:5965
เลขที่ : - -
*         ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/27-12:25:09:5763
เลขที่ : - นม 0017.5/ว 5697
*         ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/10/27-16:13:39:5950
เลขที่ : - นม 0017.5/ว 8646
*         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/03-12:11:30:8951
เลขที่ : - นม.0021/1
*         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/27-15:21:33:5890
เลขที่ : - มท 0624/ว7291
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/06/21-10:48:49:3627
เลขที่ : - นม.0021/ว2776
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/19-11:38:45:1566
เลขที่ : - นม0017.2/ว6120
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/10/06-09:39:23:6128
เลขที่ : - นม.0021/ว1364
*         สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/01-16:01:35:2399
เลขที่ : - นม.0022.01/5
*         สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/25-13:44:33:4360
เลขที่ : - นม.0017.2/23532
*         สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/07/14-13:23:50:4156
เลขที่ : - นม.0023/1
*         ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/09/22-10:08:05:5856
เลขที่ : - นม.0017.1/20684
*         ที่ว่าการอำเภอครบุรี * ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/23-11:54:27:8013
เลขที่ : - -
*         ที่ว่าการอำเภอจักราช * ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/14-14:12:02:9094
เลขที่ : - นม.0017/96
*         ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/23-15:27:08:8272
เลขที่ : - นม 09182
*         ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/18-14:02:56:0946
เลขที่ : - นม.0017/96
*         ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/10/27-13:58:28:5827
เลขที่ : - นม.1718/248
*         ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/27-15:55:26:5932
เลขที่ : - นม 0023.2/ว6877
*         ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/10/27-16:37:42:5968
เลขที่ : - นม.1718/ว142
*         สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/04-11:21:40:3540
เลขที่ : - นม.0031/21450
13   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/10/12-16:29:49:1782
เลขที่ : - นม.0017/ว8086
*         สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/01-16:43:22:8002
เลขที่ : - นม.0026/1
14   สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/08/31-16:46:07:4665
เลขที่ : - นม.0027/10
*         สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/02/25-13:49:41:7168
เลขที่ : - นม.0028/1
15   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/08/26-13:23:37:2552
เลขที่ : - นม.0017/18762
*         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/01/15-11:45:23:7071
เลขที่ : - นม.0017/ว8251
16   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/21-12:21:41:2929
เลขที่ : - นม0017.3/ว 6785
17   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (นครราชสีมา)
*         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/27-09:45:45:5418
เลขที่ : - นม 0017.3/ว6785
18   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/08/02-09:16:56:1354
เลขที่ : - นม.0017.5/273
*         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/05/03-10:59:24:3644
เลขที่ : - นม.0034/1
19   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
*         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/10/27-12:49:23:5776
เลขที่ : - นม.0031/23492
20   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
*         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/09/22-11:37:44:6895
เลขที่ : - -
*         โรงเรียนสุรนารีวิทยา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/09/27-14:30:41:9207
เลขที่ : - นม.0031/20606
*         วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/10/18-17:00:09:1161:1
เลขที่ : - ศธ0636.08/1.1
*         วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/10/18-17:41:05:1179
เลขที่ : - ศธ0636.08/1113
*         วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/27-13:31:01:9112
เลขที่ : - -