เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด แยกตามสำนักงาน
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ นม ครั้งล่าสุด
1   จังหวัดนครราชสีมา
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนรับหนังสือ (จังหวัด) 2565/06/15-14:45:02:4640
เลขที่ : - นม.0132/2
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ (ทั่วไป) 2566/10/04-18:34:09:7756
เลขที่ : - นม.0020/21408
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ (เวียน) 2566/10/04-17:49:36:7747
เลขที่ : - นม.0018.3/ว6557
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ ของหน่วยงาน 2564/08/06-09:25:37:3983
เลขที่ : - นม.1
2   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/06/23-14:22:08:4891
เลขที่ : - นม.0001/1
*         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/10/18-09:44:11:8294
เลขที่ : - นร 0203.04/3483
3   สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/10/04-14:55:24:7526
เลขที่ : - กห0482.61.39/834
*         สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/04-17:08:21:7696
เลขที่ : - ต่อ กห 0406/3470
*         กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/05/20-13:46:44:8146
เลขที่ : - -
*         สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/06/09-09:45:28:0762
เลขที่ : - นม.0017/ว3753
4   สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/12/06-10:38:37:5248
เลขที่ : - นม.0003/5
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/02-16:24:28:5961
เลขที่ : - -
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2566/07/24-16:57:51:3636
เลขที่ : - นม.0003/4
*         สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/11/25-15:37:00:0724
เลขที่ : - กค 0318.20/60
*         สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/29-12:40:10:4591
เลขที่ : - นม.0035/19154
*         สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/11/15-08:34:06:4830
เลขที่ : - กค 0318.20/12
*         สำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/05/11-16:00:03:4094
เลขที่ : - -
5   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/08/04-23:54:30:9696
เลขที่ : - นม.0004/341
*         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/04-16:51:44:7683
เลขที่ : - นม 0004/ว3534
*         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2566/08/22-00:33:56:0244
เลขที่ : - นม.0004/ว68
6   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/06/01-15:23:29:6061
เลขที่ : - นม.0005/2
*         สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/05/19-11:03:08:7010
เลขที่ : - ว3495/3496
*         บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/27-14:17:11:2956
เลขที่ : - ว6389
*         นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/11/30-13:56:41:3038
เลขที่ : - พม.0603.07/1
*         นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/11/08-16:04:26:2159
เลขที่ : - -
*         นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/12/08-10:48:15:7165
เลขที่ : - -
7   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/16-09:08:50:3808
เลขที่ : - นม.0006/630
*         สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/12/04-09:33:59:1554
เลขที่ : - นม.0006/630
*         สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/09/16-16:35:58:0455
เลขที่ : - นม.0007/5
*         สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/07/04-13:52:06:8408
เลขที่ : - นม.0007/1
*         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/19-14:13:01:7150
เลขที่ : - นม.0008/1
*         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/12/15-21:22:13:4688
เลขที่ : - กษ 0603/ว40650
*         สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/06/06-16:13:23:8198
เลขที่ : - นม.0009/11944
*         สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/29-17:31:37:4978
เลขที่ : - ว6389
*         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/05/22-13:31:26:8747
เลขที่ : - นม.0013/138
*         สำนักงานชลประทานที่ 8* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/02/20-10:47:10:1:532
เลขที่ : - -
*         สำนักงานชลประทานที่ 8* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/28-09:56:02:3303
เลขที่ : - นม.0021/ว6350
*         สำนักงานชลประทานที่ 8* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/09/25-12:28:31:8:116
เลขที่ : - กษ0317/286
*         ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/03-17:08:26:6841
เลขที่ : - ว6389
*         ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/05/03-16:00:01:0740
เลขที่ : - -
*         ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/10/11-09:30:00:5388
เลขที่ : - นม.0003/7275.2
*         สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 4 นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/09/27-13:40:03:9127
เลขที่ : - กษ0317/286
*         สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/07/04-13:54:57:8417
เลขที่ : - -
*         สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/05/20-11:46:17:8026
เลขที่ : - สภจ.นม.0104/1
*         สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/04-12:21:11:7255
เลขที่ : - ว6389
8   แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
*         แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/22-10:23:32:6149
เลขที่ : - -
*         แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/26-13:51:16:2196
เลขที่ : - ว6359
*         สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/28-10:44:51:3371
เลขที่ : - นม.0021/ว6350
9   สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/08/28-23:30:28:6008
เลขที่ : - นม.0013/345
*         สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/29-10:50:17:4133
เลขที่ : - ว6389
*         สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2566/10/02-18:01:29:6250
เลขที่ : - นม.0013/51
*         กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน* ทะเบียนหนังสือ-รับ 2565/04/07-16:44:26:3694
เลขที่ : - นม.0004/ว41
10   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/03/27-11:42:06:2196
เลขที่ : - นม.0017/2143.1
*         สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/01/19-09:30:15:1021
เลขที่ : - -
*         สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/11/04-10:22:18:9288
เลขที่ : - ว7764
*         สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/04/21-14:59:28:1016
เลขที่ : - ว2118/2119
11   สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/29-13:49:48:9412
เลขที่ : - นม.0017/ว5603
12   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/09/18-17:36:48:8474
เลขที่ : - นม.0016/12
*         สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/02/13-11:13:57:7246
เลขที่ : - -
13   สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/10/04-17:01:31:7688
เลขที่ : - -
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/21-14:18:44:0198
เลขที่ : - -
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2566/09/26-17:16:44:2407
เลขที่ : - นม.0017/63
*         กลุ่มงานอำนวยการ* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/09/15-11:48:26:7390
เลขที่ : - นม.0017/26
*         กลุ่มงานอำนวยการ* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2566/08/30-00:46:30:7109
เลขที่ : - -
*         กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/03/01-15:49:21:7768
เลขที่ : - -
*         กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2566/09/15-18:17:31:7812
เลขที่ : - นม.0017/1
*         กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/06/07-14:04:44:7186
เลขที่ : - นม.0017.1/2
*         กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/07/19-10:08:50:5371
เลขที่ : - -
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/10/04-16:25:28:7634
เลขที่ : - นม.0018.1/155
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/02/02-10:26:38:6054
เลขที่ : - มท0305.1/ว34269
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2566/10/02-14:09:48:5823
เลขที่ : - นม.0018.1/16
*         กลุ่มการปกครอง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/04/21-17:05:23:4149
เลขที่ : - นม.0018/2
*         กลุ่มความมั่นคง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/09/21-16:14:35:2721
เลขที่ : - นม.0018.2/4
*         กลุ่มการเงินและบัญชี* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/07/30-11:22:53:0593
เลขที่ : - นม.0018.3ว1
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/08/28-17:28:28:5:706
เลขที่ : - นม.0019/ว 5758
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/04-17:35:26:7725
เลขที่ : - นม 1419/3144
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/11/03-18:20:45:8137
เลขที่ : - นม.0019/180
*         กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/10/02-07:57:10:2526
เลขที่ : - นม0119/248
*         กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/02-15:56:57:4056
เลขที่ : - นม.0019/7577
*         กลุ่มงานวิชาการที่ดิน* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/02-14:25:18:0
เลขที่ : - นม.0020.4/
*         ฝ่ายทะเบียน* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/10/06-15:19:11:3289
เลขที่ : - นม.0020.2/ว1
*         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/10/04-17:44:19:7740
เลขที่ : - นม.0021/2817
*         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/04-17:31:27:7718
เลขที่ : - นม.0021/3756-2566
*         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2566/10/04-15:16:28:7573
เลขที่ : - นม.0021/12
*         ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/04-09:47:32:3965
เลขที่ : - -
*         ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/06/21-14:20:37:7787
เลขที่ : - มท 0603/ว 5194.1
*         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/06/17-10:34:12:5964
เลขที่ : - นม.0021/1
*         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/07/01-14:25:23:4660
เลขที่ : - นม.0021/593-2565
*         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/02/10-13:39:13:2325
เลขที่ : - นม.0021/ว1
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/06/21-10:48:49:3627
เลขที่ : - นม.0021/ว2776
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/06/27-11:01:50:0877
เลขที่ : - นม1818/45
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/10/06-09:39:23:6128
เลขที่ : - นม.0021/ว1364
*         สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/01-16:01:35:2399
เลขที่ : - นม.0022.01/5
*         สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/03-14:52:35:6650
เลขที่ : - นม.0017/ว6478
*         สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/07/14-13:23:50:4156
เลขที่ : - นม.0023/1
*         ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/01/25-10:56:16:4155
เลขที่ : - นม.0017.1/1861
*         ที่ว่าการอำเภอครบุรี * ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/23-11:54:27:8013
เลขที่ : - -
*         ที่ว่าการอำเภอครบุรี * ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/02/18-16:24:19:6701
เลขที่ : - นม.0017/96
*         ที่ว่าการอำเภอจักราช * ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/03-14:40:44:6620
เลขที่ : - นม.0017/ว6458
*         ที่ว่าการอำเภอโชคชัย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/03/17-16:03:30:2513
เลขที่ : - ว1892/1892.1
*         ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/23-15:27:08:8272
เลขที่ : - นม 09182
*         ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/03-11:28:17:6486
เลขที่ : - นม.0017/ว6458
*         ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/07/04-15:58:21:2465
เลขที่ : - -
*         ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/10/04-18:16:32:7751
เลขที่ : - นม.1718/2497
*         ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/04-15:29:20:7590
เลขที่ : - มท0310.4/ว28242
*         ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2566/10/04-10:14:48:7007
เลขที่ : - นม.1718/ว1320
*         ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย * ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/04/25-16:06:11:2686
เลขที่ : - นม.0032/ว2624
*         สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/08/15-10:08:06:9780
เลขที่ : - นม.0017/ว5691
14   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/05/30-15:46:18:3938
เลขที่ : - ว3732
*         สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/12/17-14:40:43:5043
เลขที่ : - นม.0026/2
*         สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/03/17-11:43:00:1970
เลขที่ : - นม.0003/ว8318
15   สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/09/20-14:34:30:9739
เลขที่ : - นม.0028/2
*         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/04-09:30:15:6971
เลขที่ : - นม.0017/ว6515
*         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2566/04/24-09:28:39:4294
เลขที่ : - นม.0028/ว2711
*         สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/08/16-22:35:12:6814
เลขที่ : - นม.0029/2
*         สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/03-12:15:41:6529
เลขที่ : - นม.0017/21270
*         สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/10/04-15:32:49:7599
เลขที่ : - นม.0030/3
*         สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/26-12:12:17:0
เลขที่ : - ว6359
*         สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/09/01-17:15:23:9824
เลขที่ : - -
*         สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/07/20-09:13:40:5562
เลขที่ : - นม.0017/5222.1
*         สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/11/25-13:52:05:0587
เลขที่ : - -
16   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/15-15:51:52:7633
เลขที่ : - นม.0019/ว 5758
*         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2566/02/10-10:28:48:6:505
เลขที่ : - นม.0032/ว279
17   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
*         โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/07/25-11:46:24:8196
เลขที่ : - นม.0032.1/1
*         โรงพยาบาลพิมาย* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/04/20-17:49:14:0469
เลขที่ : - นม.0032.301/1
*         โรงพยาบาลครบุรี* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/05/18-13:43:03:6976
เลขที่ : - นม.0032.301/24
*         สาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/10/17-10:23:31:7510
เลขที่ : - นม.0132/16
*         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2565/04/19-14:38:28:8116
เลขที่ : - นม.0019/ว2688
*         สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/28-09:57:15:3306
เลขที่ : - นม.0021/ว6350
18   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/09/01-15:47:14:9686
เลขที่ : - นม.0034/53
*         สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/27-17:21:04:3176
เลขที่ : - นม.0021/ว6350
*         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/03/24-09:11:27:5816
เลขที่ : - -
*         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (นครราชสีมา)* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/04-13:13:19:7364
เลขที่ : - นม.0013/345
19   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/01/31-13:45:18:7428
เลขที่ : - นม.0035/1
*         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/05-10:26:19:0934
เลขที่ : - นม.0032/3096
*         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/05/03-10:59:24:3644
เลขที่ : - นม.0034/1
20   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
*         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/29-11:37:57:4317
เลขที่ : - นม.0017/20967
*         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/28-09:50:31:3298
เลขที่ : - นม.0021/ว6350
21   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
*         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/09/22-11:37:44:6895
เลขที่ : - -
*         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/08/23-21:13:38:2338
เลขที่ : - ว5300
*         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 * ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2565/06/24-16:35:48:0351
เลขที่ : - -
*         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 * ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/09/28-10:41:30:3360
เลขที่ : - นม.0021/ว6350
*         โรงเรียนสุรนารีวิทยา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/09/27-14:30:41:9207
เลขที่ : - นม.0031/20606
*         วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2566/03/17-11:04:51:6867
เลขที่ : - บท64/3
*         วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2565/03/24-08:26:26:5740
เลขที่ : - บท64/ว5
*         โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/07/19-01:12:54:1357
เลขที่ : - ว4562/4564
*         วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/09/27-13:31:01:9112
เลขที่ : - -
22   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2566/03/08-10:04:46:1002
เลขที่ : - ว1
23   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
*         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/03-18:15:23:6947
เลขที่ : - นม.0017/ว6478
24   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/05/26-14:47:55:1581
เลขที่ : - ว2487/2488
*         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2566/10/02-17:15:59:6057
เลขที่ : - นม.0021/ว6350