เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด แยกตามสำนักงาน
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ นม ครั้งล่าสุด
1   จังหวัดนครราชสีมา
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ (ทั่วไป) 2564/05/19-10:19:52:0755
เลขที่ : - นม.0006/10699
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ (เวียน) 2564/05/19-09:43:32:0694
เลขที่ : - นม.0032.011/ว3205
2   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/12/14-18:16:37:4038
เลขที่ : - นม.0001/3
*         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/11/09-14:36:28:0744
เลขที่ : - พม.คพ.63.11.09
3   สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/05/19-10:10:08:0735
เลขที่ : - กห0482.61.39/476
*         สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/05/19-10:23:47:0763
เลขที่ : - กห0482.024/274
4   สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/01/26-14:12:55:2736
เลขที่ : - นม.0003/1
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/05/19-10:33:54:0788
เลขที่ : - นม.0017.1/9942
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/10/02-14:48:53:3837:13
เลขที่ : - นม.0003/1
5   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/05/19-09:52:58:0726
เลขที่ : - นม 0017.3/ว3189
*         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/04/01-15:30:22:2707
เลขที่ : - นม0014.5/ว2042
6   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/01/17-10:42:10:7643
เลขที่ : - นม.1
7   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/16-09:08:50:3808
เลขที่ : - นม.0006/630
*         สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/12/04-09:33:59:1554
เลขที่ : - นม.0006/630
*         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/19-14:13:01:7150
เลขที่ : - นม.0008/1
*         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/12/15-21:22:13:4688
เลขที่ : - กษ 0603/ว40650
8   สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/05/17-09:58:42:9521
เลขที่ : - นม.0013/2
9   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/05/05-14:36:08:4440
เลขที่ : - นม.0017.2/7846
10   สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/05/07-08:33:12:5581
เลขที่ : - นม.0017.2/ว851
11   สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/05/19-10:16:33:0746
เลขที่ : - นม.0017.1/457
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/04/19-11:29:09:6999
เลขที่ : - นม.0017.3/3
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/05/18-15:47:59:0443
เลขที่ : - นม.0017.5/42
*         กลุ่มงานอำนวยการ* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/04/16-13:28:57:6245
เลขที่ : - นม.0017.3/4
*         กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/04/09-11:36:31:5422
เลขที่ : - ที่ อว 0605.36/377 ลงวันที่ 7
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/05/18-16:02:49:0497
เลขที่ : - นม.0018.1/105
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/02/02-10:26:38:6054
เลขที่ : - มท0305.1/ว34269
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/05/14-14:39:43:9173
เลขที่ : - นม.0018.2/18
*         กลุ่มการปกครอง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/01/22-13:03:24:1034
เลขที่ : - นม.0018.11
*         กลุ่มความมั่นคง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/01/20-14:18:05:9535
เลขที่ : - นม.0018.2
*         กลุ่มการเงินและบัญชี* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/12/21-22:39:37:7285
เลขที่ : - นม.0018.3/ว10
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/11/09-08:45:24:0388
เลขที่ : - นม.0019/1102
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/05/19-10:37:56:0794
เลขที่ : - นม0719/353
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/11/03-18:20:45:8137
เลขที่ : - นม.0019/180
*         กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/10/02-07:57:10:2526
เลขที่ : - นม0119/248
*         กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/02-15:56:57:4056
เลขที่ : - นม.0019/7577
*         กลุ่มงานวิชาการที่ดิน* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/02-14:25:18:0
เลขที่ : - นม.0020.4/
*         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/05/19-09:48:34:0724
เลขที่ : - -
*         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/05/19-09:22:09:0676
เลขที่ : - -
*         กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/05/19-09:19:10:0657
เลขที่ : - นม 0021.1/56
*         กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/05/19-09:26:15:0682
เลขที่ : - นม 0017.2/ว 3055
*         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/03-12:11:30:8951
เลขที่ : - นม.0021/1
*         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/02/11-20:01:46:1331
เลขที่ : - นม55201/-
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/05/14-14:36:43:9165
เลขที่ : - นม.0021/7033
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/05/17-15:22:52:9853
เลขที่ : - นม0418/19
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/10/06-09:39:23:6128
เลขที่ : - นม.0021/ว1364
*         สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/01-16:01:35:2399
เลขที่ : - นม.0022.01/5
*         สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/05/12-11:39:26:7461
เลขที่ : - นม.0031/9650
12   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/10/12-16:29:49:1782
เลขที่ : - นม.0017/ว8086
*         สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/01-16:43:22:8002
เลขที่ : - นม.0026/1
13   สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/12/29-14:49:24:0356
เลขที่ : - นม.0027/1
*         สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/02/25-13:49:41:7168
เลขที่ : - นม.0028/1
14   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/03/16-09:56:17:5404
เลขที่ : - นม.0031/5458
*         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/01/15-11:45:23:7071
เลขที่ : - นม.0017/ว8251
15   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/04/30-09:49:22:2824
เลขที่ : - นม.0017/4758
*         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/05/03-10:59:24:3644
เลขที่ : - นม.0034/1