เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด แยกตามสำนักงาน
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ นม ครั้งล่าสุด
1   จังหวัดนครราชสีมา
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ (ทั่วไป) 2564/03/06-14:10:56:0733
เลขที่ : - นม.0017.2/4831
*         จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนส่งหนังสือ (เวียน) 2564/03/05-17:56:29:0730
เลขที่ : - นม.0017.5/ว1408
2   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/12/14-18:16:37:4038
เลขที่ : - นม.0001/3
*         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/11/09-14:36:28:0744
เลขที่ : - พม.คพ.63.11.09
3   สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/05-10:04:23:0295
เลขที่ : - นม.0002/197
*         สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/03/05-14:20:36:0536
เลขที่ : - นม0502/1113
4   สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/01/26-14:12:55:2736
เลขที่ : - นม.0003/1
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/03/04-16:48:08:0115
เลขที่ : - นม.0017.3/188
*         สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/10/02-14:48:53:3837:13
เลขที่ : - นม.0003/1
5   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/03/05-16:57:04:0679
เลขที่ : - กก 0207/ว231
*         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/02/03-14:08:47:6926
เลขที่ : - มว 0112/2564
6   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/01/17-10:42:10:7643
เลขที่ : - นม.1
7   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/16-09:08:50:3808
เลขที่ : - นม.0006/630
*         สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/12/04-09:33:59:1554
เลขที่ : - นม.0006/630
*         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/12/15-21:22:13:4688
เลขที่ : - กษ 0603/ว40650
8   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/02/19-14:02:14:3967
เลขที่ : - นม.0022.01/2566
9   สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/01/20-08:37:07:9068
เลขที่ : - นม.0017.2/ว9384
10   สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/05-17:57:14:0731
เลขที่ : - นม.0017.5/228
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/03/01-11:05:33:7713
เลขที่ : - นม.0017.5/3286
*         สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/03/03-14:08:00:9058
เลขที่ : - นม.0017/19
*         กลุ่มงานอำนวยการ* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/01/15-16:02:40:7456
เลขที่ : - นม.0017.3/2
*         กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/12/21-16:28:58:6831
เลขที่ : - -
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/02-09:54:00:8128
เลขที่ : - นม.0018.2/54
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/02/02-10:26:38:6054
เลขที่ : - มท0305.1/ว34269
*         ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/03/02-09:13:42:8065
เลขที่ : - นม.0018.2/9
*         กลุ่มการปกครอง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/01/22-13:03:24:1034
เลขที่ : - นม.0018.11
*         กลุ่มความมั่นคง* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/01/20-14:18:05:9535
เลขที่ : - นม.0018.2
*         กลุ่มการเงินและบัญชี* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/12/21-22:39:37:7285
เลขที่ : - นม.0018.3/ว10
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/11/09-08:45:24:0388
เลขที่ : - นม.0019/1102
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/03/05-15:42:04:0625
เลขที่ : - มท0402.7/ว606
*         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/11/03-18:20:45:8137
เลขที่ : - นม.0019/180
*         กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/10/02-07:57:10:2526
เลขที่ : - นม0119/248
*         กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/02-15:56:57:4056
เลขที่ : - นม.0019/7577
*         กลุ่มงานวิชาการที่ดิน* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/02-14:25:18:0
เลขที่ : - นม.0020.4/
*         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/05-14:15:29:0518
เลขที่ : - -
*         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/03/05-14:21:37:0543
เลขที่ : - -
*         กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/03/04-13:07:41:9908
เลขที่ : - มท 5309.32/870802596040
*         กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/03/04-12:17:50:9896
เลขที่ : - มท 0608/ว 1779
*         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/03-12:11:30:8951
เลขที่ : - นม.0021/1
*         ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/02/11-20:01:46:1331
เลขที่ : - นม55201/-
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/01-15:38:57:7924
เลขที่ : - นม.0021/4297
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/03/05-09:17:11:0270
เลขที่ : - นม0017.2/ว1246
*         ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2563/10/06-09:39:23:6128
เลขที่ : - นม.0021/ว1364
*         สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/10/01-16:01:35:2399
เลขที่ : - นม.0022.01/5
*         สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/03/01-14:43:42:7876
เลขที่ : - นม.0017.1/4180
11   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2563/10/12-16:29:49:1782
เลขที่ : - นม.0017/ว8086
*         สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/03/01-16:43:22:8002
เลขที่ : - นม.0026/1
12   สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2563/12/29-14:49:24:0356
เลขที่ : - นม.0027/1
*         สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (นม) 2564/02/25-13:49:41:7168
เลขที่ : - นม.0028/1
13   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/03/03-10:43:52:8890
เลขที่ : - นม.0017.5/4193
*         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-เวียน (นม) 2564/01/15-11:45:23:7071
เลขที่ : - นม.0017/ว8251
14   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
*         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา* ทะเบียนหนังสือ-รับ (นม) 2564/03/05-10:35:16:0308
เลขที่ : - นม.0017.1/2362